Sonar (Sobatannashr)

Sebuah komunitas Remaja Masjid Annashr yang bervisi menjadikan masjid sebagai one stop solution
dimulai dengan Taaruf, adab & Akhlak

@sobatannashr
https://www.youtube.com/c/SobatAnnashr